REGULAMIN

Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów 2024

PREAMBUŁA

 1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej  https://akademialiderow.edu.pl/home/ oraz szkoleń Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów, zwany będzie dalej: ,,Regulaminem’’.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji regulaminu, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie punkty regulaminu należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
 5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 6. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący adres email: kontakt@akademialiderow.edu.pl

§ 1

DEFINICJE

 1. PRAWO WŁAŚCIWE – Do celów realizacji Ogólnych warunków zastosowanie ma prawo polskie;
 2. STRONA INTERNETOWA – narzędzie, o nazwie: https://akademialiderow.edu.pl/ służące do świadczenia usług elektronicznych;
 3. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej
 4. UCZESTNIK SZKOLENIA – osoba fizyczna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;
 5. WARUNKI – zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszego regulaminu, zasad polityki prywatności, plików cookies, oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na stronie internetowej, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta;
 6. WŁAŚCICIEL – Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, Katowice 40-696, Asnyka 6

§ 2

ZAKRES WARUNKÓW

 1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie z poniższym regulaminem.
 2. Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
 3. Właściciel ma prawo zamieszczania treści reklamowych, które stanowią integralną część serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na treść regulaminu.

§ 3

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowej. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Uczestnikiem kursów Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów w formie zdalnej i rozszerzonej może zostać osoba fizyczna,która poprawnie wypełni formularz.
 3. W programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby,które niebyły karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie jest prowadzone przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych.
 4. Po zaakceptowaniu regulaminu, uczestnik szkolenia ma prawo przeglądać, drukować i rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:
  1. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych;
  2. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści.
 5. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część strony internetowej.
 6. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
 7. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:
  1. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
  2. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
  3. do celów związanych z wyrządzeniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;
  4. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z regulaminem;
  5. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
  6. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.

§ 4

ZASADY UDZIAŁU W AKADEMII

 1. Zapisy na szkolenie odbywają się w terminie od 15.04.2024 w trybie ciągłym do odwołania.
 2. W Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów w edycji 2024 można wziąć udział na dwóch poziomach. O poziomie, w którym chcemy wziąć udział, uczestnik decyduje przy rejestracji.
 3. Poziomy dostępne w Akademii to:
  1. Poziom podstawowy obejmujący dostęp do platformy Moodle, na której będą znajdowały się szkolenia w ramach 4 cyklów tematycznych. Szkolenia te odbywają się w formie całkowicie zdalnej. Wykłady będą udostępnianie w kilkudniowych odstępach od siebie.
   1. Po zakończeniu cyklu wykładów przewidywane są sesje Q&A z wykładowcami.
   2. W dogodnym dla uczestników terminie po zakończeniu cyklu wykładów odbędzie się egzamin z wiedzy z cyklu Ekonomii, Wiedzy Politycznej i Etyki. Egzaminy przygotowane i sprawdzone zostaną przez prowadzących zajęcia wykładowców.
  2. Poziom rozszerzony: Obejmujący wszystko zawarte w stopniu podstawowym, oraz dodatkowo:
   1. Trzydniową konferencję  z wyżywieniem i zakwaterowaniem w hotelu Dzikie Wino z wykładami w języku angielskim.
   2. Konferencja odbędzie się w dniach 26 do 28 Lipca 2024 roku.
   3. Podczas konferencji przewidziane jest dalsze sprawdzenie wiedzy uczestników w formie o której zostaną oni poinformowani na miejscu.
 4. Nagrody: Wyjazd na Project Arizona, Konferencja Liberty International World Conference w Dallas oraz staż w FWiP zarezerwowane są wyłącznie dla laureatów kursu w stopniu rozszerzonym.
  1. Pozostałe nagrody zostaną wyłonione na podstawie wyników z egzaminów w stopniu podstawowym.
 5. W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów o zwycięstwie decydować będzie czas zakończenia wszystkich zadań egzaminacyjnych.
 6. Laureaci pierwszych miejsc w swoich kategoriach otrzymują przywilej wybrania nagrody z podanej puli. Później nagrodę wybiera uczestnik, który zajął miejsce drugie, później laureat trzeciego miejsca – itd., aż do wyczerpania puli nagród.
 7. Nagrody zostaną rozdane po zakończeniu poziomu rozszerzonego – 31 Lipca.
 8. Wszystkie osoby, które zostały uprawnione do otrzymania nagrody mają  5 dni na potwierdzenie chęci otrzymania wybranej przez siebie nagrody, w innym wypadku prawo do nagrody przechodzi na osobę z następnym wynikiem z egzaminów.
 9. Dostęp do platformy Moodle PAAL’u posiada każdy uczestnik szkolenia, który korzysta ze sprawnego sprzętu elektronicznego oraz przeglądarki internetowej spełniającej wymagania systemowe platformy. 
 10. Warunkiem korzystania ze szkoleń PAAL jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu sporządzonego przez Organizatora.
 11. Udział w szkoleniu na platformie PAAL jest odpłatny, zgodnie z warunkami uczestnictwa.
 12. Organizator PAAL zastrzega sobie prawo do zmiany terminu trwania rekrutacji i ram czasowych modułu podstawowego.

§ 5

COOKIES

 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby uczestnika szkolenia. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do uczestnika szkolenia.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania uczestnika szkolenia który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
 4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez Właściciela.
 5. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 6. Większość uczestników szkolenia i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
  1. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla uczestnika szkolenia strony internetowej, aby strona zapamiętała, że uczestnik szkolenia jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
  2. Rozpoznawania użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
  3. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;
  4. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
  5. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
  6. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak uczestnik szkolenia korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla uczestników szkolenia.

§ 6

PLUGIN FACEBOOKA

 1. Strona internetowa zawiera plugin (wtyczkę) do serwisu społecznościowego Facebook.
 2. Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook.
 3. Plugin ten bezpośrednio połączy z profilem Właściciela na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że uczestnik szkolenia odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.
 4. Jeżeli użytkownik odwiedza stronę internetową będąc zalogowanym na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
 5. Facebook nie przekazuje Właścicielowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są znane Właścicielowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących prywatności na portalu Facebook, należy kontaktować się bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznać się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.
 6. Jeżeli uczestnik szkolenia nie chce, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące przeglądania strony internetowej dobrze jest, aby Użytkownik wylogował się wcześniej ze swojego konta na Facebooku.

§7

LINKI ZEWNĘTRZNE

 1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym.
 2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

§8

POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 2. Znaki, logotypy i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na stronie internetowej (zwane łącznie: „Znakami”), stanowią znaki towarowe Właściciela.
 3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, uczestnik szkolenia nie może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków: osobno ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

§9

OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

§10

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
 2. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, naruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.
 3. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
 4. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone na stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej.
 7. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi.
 8. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

§11

WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ

 1. Gdyby którekolwiek z postanowień regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, w dowolnym systemie prawnym, pozostała część regulaminu pozostaje ważna i nienaruszona. Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w regulaminie.
 2. Gdyby którekolwiek z postanowień regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, w jednym lub kilku systemach prawnych, wszystkie postanowienia regulaminu zachowują ważność w każdym innym systemie prawnym.

§12

STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW

 1. Jeśli nie postanowiono inaczej, regulamin stanowi kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania ze strony internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszego regulaminu.

§13

ZMIANA WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ

 1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszego regulaminu, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanym regulaminie
 2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie za każdym razem bez konieczności informowania, jakie są tego powody. Każdy nowy zapis regulaminu zastępuje poprzednią wersję czyniąc ją tym samym nieważną.
 3. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami regulaminu, o czym Właściciel poinformuje go, zamieszczając komunikat o zmianach regulaminu do zaakceptowania.
 4. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanego regulaminu strony internetowej.

§14

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).
 2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Właściciela.

§15

PODSTAWA PRAWNA

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się odpowiednio następujące ustawy:
  1. ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.);
  2. ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.);
  3. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.);
  4. ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.);

oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Kontakt

Organizator:spendel@fundacjawip.org
ul. Asnyka 6
Katowice 40-696

KRS: 0000432095
NIP: 6342812164
REGON: 243032523
Scroll to Top