Polityka prywatności
Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów


RODO
Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku z
pozyskiwaniem od Państwa danych osobowych informujemy, co następuje.

Administrator danych osobowych
Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości
KRS: 0000432095
NIP: 6342812164
REGON: 243032523

Adres siedziby:
Asnyka 6, 40-696 Katowice, Polska

Forma prawna:
FUNDACJA

Data rejestracji:
12 września 2012 r.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres:
kontakt@akademialiderow.edu.pl

Cele i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku, imienia i nazwiska, numeru
telefonu, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, uczelni, roku
studiów oraz innych dobrowolnie podanych przez Państwa danych w
przesłanym życiorysie i formularzu, przetwarzane będą w celu
umożliwienia Państwu wzięcia udziału w Polsko-Amerykańskiej Akademii
Liderów oraz wydarzeniom temu towarzyszącym i realizowania umów
zawartych z partnerami projektu.

Dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO). Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
każdym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail:
kontakt@akademialiderow.edu.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody
nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
wycofania zgody.

Czas przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej rok, jednak nie
dłużej niż 5 lat od czasu rozpoczęcia projektu lub do momentu wycofania
udzielonej zgody.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest
warunkiem niezbędnym do udziału w projekcie Polsko-Amerykańskiej
Akademii Liderów. W wypadku nieudzielenia zgody, Państwa zgłoszenie nie
będzie mogło być uwzględnione przy rekrutacji do projektu.

Odbiorcy danych

W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów,
dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do
zachowania poufności przetwarzanych danych.

Prawa związane z przetwarzaniem

Posiadają Państwo prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych
osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do
treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia
danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze
przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. W
razie chęci skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw
wyślij żądanie na adres e-mail:

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych
danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, o
których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli
sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych
narusza RODO.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Ponadto oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. U. 2017 r.
poz. 880 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie
mojego wizerunku przez Polsko-Amerykańską Akademię Liderów w ramach
wydarzeń i aktywności akademii.

W związku z wykorzystaniem mojego wizerunku zrzekam się:
– prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania mojego
wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci
materiałów, w których mój wizerunek zostanie wykorzystany;
– prawa każdorazowego wskazywania mnie jako osoby uwidocznionej na
materiałach, a w szczególności wskazywania mojego imienia i nazwiska.

Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości ma prawo upoważnić inne podmioty
współpracujące z nią przy realizacji Polsko-Amerykańskiej Akademii
Liderów do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym
zezwoleniu.

Kontakt

Organizator:spendel@fundacjawip.org
ul. Asnyka 6
Katowice 40-696

KRS: 0000432095
NIP: 6342812164
REGON: 243032523
Scroll to Top